OM KYRKAN


Guds Världsvida Kyrka (GVK) är ett internationellt evangeliskt kyrkosamfund med ca 50 000 medlemmar i ca 100 länder. Guds Världsvida Kyrka i Skandinavien är ett administrativt självständigt trossamfund med eget styre i varje land. Kyrkan har varit registrerad i Sverige sedan 1977.

Begreppet "Guds Världsvida Kyrka" används några gånger i bibeln. Vår förståelse är att vi bara är en del av Guds församling. Guds församling är oavhängig mänskliga samfund, institutioner och organisationer. 

Vi vill med hjälp av våra häften sprida Guds ord och förståelse. Häftena kostar inget utan kan fritt läsas av alla.
 
OM KYRKAN
Begreppet "Guds Världsvida Kyrka" används några gånger i bibeln om troende som har den heliga Anden, i alla trossamfund, och lever sitt liv till Guds ära. Detta är i samklang med vår förståelse – att vi bara är en del av Guds församling. Guds församling är inte begränsad till en bestämd kyrka utan är oavhängig mänskliga organisationer. 

Vad skiljer Guds världsvida kyrka från andra kyrkor?
Det finns många kyrkor idag och det är inte så lätt att se vad som skiljer dem åt. Det är därför naturligt att fråga hur Guds Världsvida Kyrka skiljer sig från andra kyrkor. Det finns flera svar på den frågan, men vi vill särskilt uppmärksamma två saker här och sedan ge en kort sammanfattning av vad som är speciellt med Guds Världsvida kyrka. 

1. Guds Världsvida Kyrka är villig att förändras
Ända sedan kyrkan grundades har den baserats sin undervisning med Bibeln som grund. Vi mognar genom livet och utvecklas, så borde det också vara med församlingen som med tiden får en allt bättre förståelse av Guds Ord. Kyrkan har ändrat flera av sina åsikter under sin livstid. I mitten av 1990-talet genomfördes en omfattande översyn av kyrkans teologi som resulterade i flera ändringar. Ändringarna genomfördes till priset av att ett betydande antal medlemmar lämnade kyrkan. Kyrkan anser att den måste förändras när den i bibeln ser att den har fel. 

2. Guds Världsvida Kyrka kan visa att Bibeln kan svara på de viktigaste och centrala frågorna om kristendomen:

Hur kan Gud vara både kärlek och rättvisa?
Hur kan Gud vara kärlek när han tillåter så mycket nöd och lidande?
Hur kan Gud vara rättvis när han tillåter så mycket nöd och lidande?
Hur kan Gud vara rättvis om de som aldrig hört talas om Jesus är förlorade? Om Gud är rättvis måste straffet stå i proportion till missgärningen. Finns det ett straff med evig plåga för vår synd?
Hur är det med de som levde innan Kristus föddes, är de förlorade? Kom Jesus fyra tusen år för sent? Borde han inte ha kommit dagen efter att synden kom in i världen?

Dessa och andra frågor är svåra för många. Med utgångspunkt i Guds Ord har Guds Världsvida Kyrka svar på dessa frågor (se vårt häfte "Är Gud död?"). 

En kort sammanfattning på andra företeelser där Guds Världsvida Kyrka skiljer sig från många andra kyrkor: 

3. Kyrkan lägger stor vikt på att förklara Bibelns budskap på ett språk som är lätt att förstå och på ett sätt som är relevant för vår tid. 
 
4. Kyrkans mål är inte att bli störst, utan att göra vad Gud vill använda den till som en liten del av Jesu Kristi kropp. 
Vi tror att det är Gud som öppnar människans sinne för sitt budskap och som eventuellt kallar henne till sin världsvida kyrka. Därför avhåller vi oss från att påverka kristna från andra samfund eller nya kristna att bli medlemmar i Guds Världsvida Kyrka.
 
5. Kyrkans arbete utförs i stor utsträckning på frivillig basis av församlingsmedlemmarna. 
Förkunnelsen och allt arbete på häftena som publiceras, inklusive författande, översättning, layout, korrekturläsning och utskrift, görs på frivillig basis. 

6. I många år har kyrkan publicerat häften och tidskrifter och gjort radio- och tv-program på många språk för att sprida Bibelns budskap. 
Detta innebär att kyrkan har medlemmar utspridda i många olika länder och att de enskilda kyrkorna är små. 
 
7. Kyrkan har inga egna kyrkobyggnader, förutom på några platser i världen. 
Kyrkan hyr mötesrum i stället för att äga, eftersom den inte vill binda kapital till byggnader utan istället använda ekonomiska gåvor för förkunnelsen av Bibelns budskap. 
 
8. Kyrkan tror på helande genom bön.
Trots det faktum att kyrkan har upplevt flera dramatiska botanden under de senaste åren betraktas detta som en naturlig del av vårt förhållande till vår Skapare, och är inte huvudfokus för vår tro.
 
Tillbaka till början
Vad vi tror på
Guds Världsvida Kyrka är en kristen evangelisk gemenskap som arbetar med att sprida och förklara evangeliet på ett sätt som är relevant och förståeligt för människor i vår tid. Kyrkan har medlemmar i cirka 100 länder. Guds Världsvida Kyrka respekterar och erkänner andra kristna samfund. 

Sammanfattning av vad Guds Världsvida Kyrka tror på: 

1. Vi tror att Bibeln består av Gamla och Nya Testamentet, och att den är grunden till sanning och kunskap om Gud. Bibeln är den enda tillförlitliga redogörelsen av Guds uppenbarelse för mänskligheten. 

2. Vi tror att det finns en Gud som har uppenbarat tre olika aspekter eller funktioner av sig själv till mänskligheten: 
a) Gud Fadern;
b) Jesus Kristus, Guds Son, som har visat oss hur man ska leva och som har offrat sitt liv för våra synder; 
c) Helig Ande. Gud bor i oss, lär oss och leder oss genom den helige Anden 

3. Vi tror att kristendom är ett unikt, personligt förhållande till Gud oberoende av medlemskap i någon bestämd kristen trosgemenskap. Vi tror att en kristen är en person som har den heliga Anden (Rom 8: 9), och som lever sitt liv i enlighet med Guds Ord. Vi tror att kristendom är ett sätt att leva. Kristendom är mer än doktrin och ritualer. 

4. Vi tror på en uppståndelse efter döden, och att de som har gjort goda uppstår till livets uppståndelse, och de som har gjort det onda, uppstår till domens uppståndelse (Joh 5:28–29).

5. Vi tror att frälsning är förlåtelse för synd och räddning från den andra (eviga) döden (Rom 6:23, Upp 20: 13-15). Frälsningen är en gåva från Gud, och eftersom alla har syndat och därför är underställda syndens straff, kan frälsning inte uppnås genom goda gärningar. Man är frälst för att göra goda gärningar, inte för att man har gjort goda gärningar (Ef 2:8–10). 

6. Vi tror att omvändelse är att förändra vårt sätt att leva, och att dopet symboliserar början på det nya livet vi ska leva i Kristus (Rom 6:3–14). Beslut om dopet är personligt och måste tas av individen när hon förstår vad dopet innebär. Vi följer bibelns exempel på dop genom nedsänkning i vatten.

7. Vi tror att Gud är en älskande och rättvis Gud. Vi tror att Gud har en plan för mänskligheten. Vi tror att alla människor som någonsin levt, inklusive de som levde före Kristus, kommer att komma till insikt om sanningen antingen i detta livet eller i uppståndelsen (se 1Tim 2:4). Vi tror att Gud väntar på att vi ska välja om vi vill ha hans frälsningsgåva eller inte. Gud kommer att respektera vårt val. 

8. Vi tror att Gud har gett människan fri vilja. Synd, som är tankar, ord eller handlingar som inte lever upp till Guds standard, är vad som orsakar den nöd och det lidande vi ser i vårt samhälle idag. Vi tror att synd är att bryta Guds andliga och eviga lag, vilken kan sammanfattas som kärlek till Gud, vår nästa och oss själva.

9. Vi tror på Kristi återkomst, där Kristus kommer för att rädda mänskligheten från att förstöra sig själva och denna jord. 

10. Vi tror att evangeliet är budskapet om frälsning genom Jesus Kristus och en återförening med Gud genom Jesus Kristus som vår mellanhand. Det är det goda budskapet om vad Gud har gjort och gör genom Kristus som är det centrala i både Gamla och Nya testamentet.


Comments